Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Platnost a účinnost od 6.11.2017

Tyto podmínky jsou určeny pro zájezdy pořádané cestovní kanceláří KARAVAN, s.r.o. a jsou v souladu se zákonem č. 159/99
Sb. a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. smluvní vztah: mezi CK Karavan a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb.a 89/2012 Sb. Občanského a
Obchodního zákoníku a vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné Smlouvy o zájezdu potvrzené CK Karavan. Předáním
vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podnímky CK Karavan uznává a souhlasí s
nimi.

2. zájezdy pořádané ve spolupráci s jinou CK: tyto zájezdy se řídí Všeobecnými podmínkami té CK, se kterou CK Karavan zájezd
pořádá. Ta může mít jiné podmínky pro platby než CK Karavan (splatnost doplatku u CK Delfín Travel je 30 dní před odjezdem), jiné
podmínky pro odstoupení od smlouvy apod.

3. rezervace zájezdu: zájezd si zákazník může rezervovat v prodejních místech CK Karavan a dále u všech provizních prodejců
označených jako prodejce zájezdů CK Karavan. Závazná rezervace - zaknihování zájezdu, objednání služby - vzniká okamžikem
přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu a prohlášením, že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecnými
podmínkami a souhlasí s nimi. U nezletilých dětí do 18-ti let musí Smlouvu o zájezdu podepsat i zákonný zástupce. Za smluvní
závazky dalších přihlášených ručí zákazník jako za své vlastní.

4. platební podmínky: při odevzdání vyplněné Smlouvy o zájezdu se platí záloha ve výši 50% z ceny zájezdu. Zálohu nebo celou
částku za poskytovaný zájezd může zákazník složit ve všech prodejních místech CK Karavan nebo u jeho smluvních prodejců -
cestovní agentury. Doplatek ke složené záloze je zákazník povinnen uhradit vždy nejpozději 30 dnů před odjezdem. V případě
nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK Karavan oprávněna Smlouvu o zájezdu se zákazníkem zrušit bez
jakéhokoliv dalšího upozornění. Náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez úplné úhrady zákazník
neobdrží potřebné pokyny k zájezdu. V případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dní před plánovaným odjezdem je celková
cena zájezdu splatná zároveň s uzavřením Smlouvy o zájezdu.

5. cena zájezdu: je uvedena v katalogu, nabídkovém letáku, internetové nabídce, stejně jako zahrnuté služby, které jsou tamtéž
taxativně vyjmenovány. Závazná a dohodnutá cena je uvedena ve Smlouvě o zájezdu. Cena zájezdu obsahuje všechny služby, které
jsou uvedeny v katalogové, internetové nabídce nebo letáku. CK Karavan má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve
Smlouvě o zájezdu nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu v případě, že dojde v mezidobí ke zvýšení ceny za dopravu v
návaznosti na zvýšení cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo směnného
kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. CK Karavan cenu
upraví přiměřeně tomuto zvýšení cen, plateb či kurzu. Oznámení o zvýšení ceny zájezdu zašle CK zákazníkovi poštou nebo
elektronicky nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Navýšení ceny zájezdu dle tohoto článku je zákazník povinnen doplatit CK
nejpozději ve lhůtě stanovené platebními podmínkami.

6. odstoupení od smlouvy zákazníkem: zákazník je oprávněn kdykoliv před zahájením zájezdu od Smlouvy o zájezdu odstoupit.
Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno CK. Pro případ odstoupení zákazníka
vzniká CK nárok na zaplacení smluvní pokuty, kdy výpočet bude proveden dle níže specifikovaných podmínek. Nárok na zaplacení
smluvní pokuty CK nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů porušení povinnosti CK dle této smlouvy nebo zákona.
Smluvní pokuta (stornopoplatek) v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka činí:

a) nejpozději do 60. dne včetně před zahájením zájezdu 500,- Kč/osoba - nevztahuje se pojištění na storno zájezdu
b) v době kratší než 60 dnů, avšak nejpozději do 45. dne včetně před zahájením zájezdu 10% z celkové ceny zájezdu/osoba
c) v době kratší než 45 dnů, avšak nejpozději do 30. dne včetně před zahájením zájezdu 25% z celkové ceny zájezdu/osoba
d) v době kratší než 30 dnů, avšak nejpozději do 15. dne včetně před zahájením zájezdu 50% z celkové ceny zájezdu/ osoba
e) v době kratší než 15 dnů, avšak nejpozději do 8. dne včetně před zahájením zájezdu 80% z celkové ceny zájezdu/osoba
f) v době kratší než 8 dnů, avšak nejpozději do 3. dne včetně před zahájením zájezdu 90% z celkové ceny zájezdu/osoba
g) v době kratší než 3 dny před zahájením zájezdu 100% z celkové ceny zájezdu/osoba

V případě, že zákazník v průběhu zájezdu zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční
náhradu za nevyčerpané služby.

7. práva a povinnosti cestovní kanceláře: CK Karavan, s.r.o. je oprávněna odstoupit s okamžitou platností od Smlouvy o zájezdu:

a) z důvodu porušení povinností zákazníkem (nedostaví se v čase uvedeném na pokynech k odjezdu, musí být ze zájezdu vyloučen), je
zákazník povinnen zaplatit CK odstupné ve výši stanovené podle bodu 5
b) při nedosažení minimálního počtu účastníků 35 osob pro obsazenost autokarového zájezdu, tuto skutečnost CK Karavan oznámí
zákazníkovi nejpozději 7 dní před realizací zájezdu. Bez stanovené lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší mocí – z příčin, kterým CK
Karavan nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Účastník zájezdu je neprodleně informován a je mu nabídnuta změna
Smlouvy o zájezdu nebo vrácení zaplacené ceny bez jakýchkoliv stornopoplatků.
c) cestovní kancelář je oprávněna provádět změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů
není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V těchto případech je CK povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné s původními podmínkami
- vrátit zákazníkovi finanční obnos za neposkytnuté služby zahrnuté v ceně, za které nebylo možné poskytnout náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
- pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován v kapacitě stejné nebo vyšší kategorie a to bez nároků na
finanční náhradu, ubytování může být uskutečněno v jiném měste v dané destinaci
d) u pobytových zájezdů cestovní kancelář předá klientovi pokyny k odjezdu spolu s voucherem na ubytování po úplném doplacení
zájezdu, nejdříve však 7 dní před odjezdem. U poznávacích a jednodenních zájezdů cestovní kancelář předá klientovi pokyny k
odjezdu po úplném doplacení zájezdu, nejdříve však 5 dní před odjezdem – v tomto případě bez voucherů.
e) cestovní kancelář neručí za změnu typu dopravního prostředku, ani za případné zpoždění při dopravě z důvodu, které CK nemůže
ovlivnit (např. technické důvody, nepřízně počasí, důvody vyšší moci apod.)
f) cestovní kancelář zajišťuje svozy vždy minimálně pro 2 osoby. Svoz nemusí přímo navazovat na odjezd autobusu. Cestovní
kancelář si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily, mikrobusy a autobusy. V případadě, že není
možné svoz pro klienta z důvodu obsazenosti tohoto svozového prostředku zajistit, může cestovní kancelář zajistit dopravu klientů k
dálkovému autobusu i veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak atd.). CK si vyhrazuje právo na zrušení svozu
g) v případě, že se přihlásí na zájezd klient sám bez dalších spolucestujících, má CK možnost takového klienta ubytovat s jiným
klientem stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo i třílůžkovém pokoji, pokud však takového klienta má k dispozici. V případě, že k
samostatnému klientovi CK dalšího samostatného a vhodného klienta pro ubytování ve dvolůžkovém nebo třílůžkovém pokoji nemá,
je tento klient povinnen připlatit si za jednolůžkový pokoj. Ubytování samostatných klientů ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém
pokoji závisí na tom, zda se sejde lichý nebo sudý počet těchto klientů
h) místa pro sezení v autobuse jsou přidělována v první řadě podle pořadí přihlášení klienta (tedy podle data uzavření Smlouvy o
zájezdu) a s ohledem na jeho věk a zdravotní stav. Dále přihlížíme k požadavkům klienta na místa pro sezení v autobuse, není však
možné určit si konkrétní čísla sedadel. Pokud CK nevyhoví požadavkům klienta na místa v autobuse z důvodu nutných změn apod.,
není toto důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka (zrušení zájezdu)

8. reklamace: zákazník je povinnen reklamovat vady poskytnutých služeb ihned po jejich zjištění u zástupce CK, nebo jejího
zahraničního partnera v pobytovém místě, či u průvodce během zájezdu, aby mohly být vady služeb odstraněny. Tuto reklamaci je
třeba i v zahraničí podat písemně a nechat si ji potvrdit odpovědnou osobou. Vady, které nebyly na základě reklamace na místě
vyřešeny, musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu.
CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby, či jinou odpovídající
kompenzací. Předmětem reklamačního řízení resp. zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, které jsou uvedeny ve
Smlouvě o zájezdu a podléhají zpoplatnění. CK Karavan nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, příp. vzniklou škodu u
služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu, či jiné
organizace. Pokud se vyskytnou vlivy způsobené třetí stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé apod.), zákazníkovi
náhrada škody nenáleží.

9. zákonné pojištění: pojištění CK proti úpadku - všichni zákazníci CK Karavan jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb pojištěni v souladu s ustanovením zákona č. 159/99 Sb. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech,
kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu do ČR, pokud je doprava součástí zájezdu
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční jen z části.

10.dobrovolné pojištění: zákazníci si mohou sjednat komplexní cestovní pojištění v zahraničí (zahrnuje léčebné výlohy, pojištění
storna, zavazadel a odpovědnosti) na základě smlouvy uzavřené mezi CK Karavan a pojišťovnou. Cestovní pojištění musí šak být
uzavřeno nejdéle do tří dnů od sepsání Smlouvy o zájezdu. CK Karavan je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu mezi
zákazníkem a pojišťovnou. Plné znění uzavřené smlouvy je k dispozici k osobnímu nahlédnutí.

Zákazník souhlasí s tím, aby CK Karavan ve smyslu zákona c.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho
osobní údaje, poskytnuté jím za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb a to pouze ke své činnosti.

Zákazník stvrzuje svým podpisem na Smlouvě o zájezdu, že jsou mu známy tyto Všeobecné podmínky, že s nimi souhlasí a v
plném rozsahu je přijímá.

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu!

 

 

 

Novinky e-mailem
 
 
Kontakty
 

!!! ZAHÁJEN PRODEJ ZÁJEZDŮ NA SEZONU 2018 - FIRST MINUTE SLEVY A VĚRNOSTNÍ SLEVY ČASOVÉ OMEZENY !!!

CK Karavan s.r.o.
Moskevská 637/6
460 01 Liberec I
tel.: 485 105 510, 485 105 251
fax.: 485 105 254
e-mail: info@ck-karavan.cz


Pobočka Jablonec nad Nisou:
!!! Z DŮVODU MALÉHO VYUŽÍVÁNÍ JE TATO POBOČKA OD 1.10.2015 UZAVŘENA - KATALOGY NA SEZONU 2018 JSOU K DOSTÁNÍ NA ADRESE BÝVALÉ JABLONECKÉ POBOČKY NA ULICI KOMENSKÉHO V 1. PATŘE V SOLÁRIU!!!!


Pobočka a prodejní místo Invia.cz:
Prokopa Holého 138/23
405 02 Děčín
tel.: 413 034 359
e-mail: decin@ck-karavan.cz

 
Rychlé vyhledávání
 
icoKal
icoKal
 
Počasí